PRIVATUMO POLITIKA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Renginio organizatoriaus interneto svetainės https://www.financeconference.eu (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje (https://www.financeconference.eu) ir naudojasi svetainėje pateikiama informacija ir paslaugomis.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
II. SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
 1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip bendraujate (internetu, telefonu ir t. t.), gali būti tvarkomi skirtingi Jūsų Asmens duomenys.
 2. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Renginio organizavimas, dalyvių registracija

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefonas, organizacija*

 

 

2 mėnesiai

Duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

 

Kiti duomenys:  
Duomenų saugumas registracijos formose Naudojame „Google LLC“ įmonės „reCAPTCHA“ paslaugą siekdami užtikrinti duomenų saugumą registracijos formose. To reikia kad atskirti, ar duomenis įvedė tikras asmuo ar automatinio apdorojimo metu tai padarė mašina. Iš mūsų pusės tai svarbus teisėtas interesas, kaip tai suformuluota BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Paslauga apima IP adreso ir, jei reikia, kitų duomenų, kurių reikalauja „Google“ savo „reCAPTCHA“ paslaugai, siuntimą. Šiuo tikslu taikomos atskiros „Google LLC“ duomenų apsaugos sąlygos. Daugiau informacijos apie „Google LLC“ privatumo politiką pateikta https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.  
"Google Fonts" šriftai

Šiame tinklalapyje naudojami  šriftai, kuriuos teikia „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV). Jie naudojami siekiant vienodai atvaizduoti šriftus. Atidarius tinklalapį į jūsų naršyklės spartinančiąją atmintinę įkeliami reikalingi internetiniai šriftai siekiant tinkamai atvaizduoti tekstą. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi jungtis prie „Google“ serverių. Tai praneša „Google“, kad mūsų tinklalapis pasiektas iš jūsų IP adreso. Naudodami „Google“ internetinius šriftus siekiame vienodai ir tvarkingai atvaizduoti savo internetinius pasiūlymus. Iš mūsų pusės tai svarbus teisėtas interesas, kaip tai suformuluota BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei jūsų naršyklė nepalaiko internetinių šriftų, kompiuteryje bus naudojami standartiniai šriftai. Daugiau informacijos apie „Google“ internetinius šriftus rasite https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 
Mokėjimų administravimas

Mokėjimų administravimui ir mokėjimo saugumo užtikrinimui gali būti naudojama "Stripe" platforma  (Stripe Payments Europe Ltd.). Daugiau informacijos apie šios platformos privatumo politiką rasite Privacy Policy - Lithuania | Stripe | Lithuania ir  Cookies and Similar Technologies | Stripe

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate dalyvauti renginyje.

 

III. SKYRIUS
KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
 1. Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
IV. SKYRIUS
KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ
 1. Siekiant apsaugoti Jūsų duomenis, imamės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 2. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, esame įsidiegę technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.
V. SKYRIUS
JŪSŲ PAREIGOS
 1. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis mums pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.
VI. SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS
 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
  1. 1. Turite teisę: susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis; nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam); apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.
 2. Visas teises galite įgyvendinti kreipiantis tiesiogiai į mus raštu arba el. paštu: duomenys@konferenta.lt.
VII. SKYRIUS
INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS
 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 3. Naudojame žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
 4. Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
 5. Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia mums pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
 6. Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad galėtume suteikti patobulintas funkcijas;
 7. Tiksliniai slapukai: galime naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos teikiamos paslaugos, dominančios konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad neleidžiame trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Svetainėje.
 8. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 9. Internetinėje svetainėje https://www.financeconference.eu naudojami šie slapukai:
Tipas Slapuko pavadinimas Paskirtis Domenas Galiojimo terminas

Analitinis

 

__ga Naudojami stebėti svetainės lankytojų skaičių, jų lankomus puslapius ir kiek iš viso laiko jie praleido mūsų Interneto svetainėje. Visa _ga ir _gat slapukų surinkta informacija yra sujungiama su panašia informacija, gauta iš kitų vartotojų, todėl yra anoniminė. https://www.financeconference.eu 2 metai
_gat 10 minučių
_gid 24 valandos
wordpress_logged_in_ Svetainės lankytojo prisijungimo duomenys svetainėje bei prisijungimo statistika. Sesija
Funkcinis wordpress_test_cookie Tikrinimui ar Cookie naudojimas leidžiamas lankytojo naršyklėje. Sesija
wordpress_sec Vartotojo autentifikavimas jungiantis ssl protokolu. Sesija
kalba Vartotojo pasirinktai kalbai įsiminti. Sesija
k_salygu_p18698 Sutikimui su privatumo sąlygomis įsiminti. 45 dienos
_passenger_route Klausimų uždavimas per Slido platformą. Sesija
Slido.EventAuthTokens 1 metai
_persistenceTest 1 metai
 1. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 2. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 3. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 4. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 5. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.
VIII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 7. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu duomenys@konferenta.lt.
 8. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2021 gegužės 14 d.